Menu Close

Rules

In 2022 reikt Hospithera een prijs uit ter waarde van 2500€

Hospithera Prijs 2022 – Reglement

 1. Lid zijn van de Europese Unie, met een erkenning als geneesheer in België en werkzaam zijn als Assistent Geneesheer in Opleiding of erkend specialist jonger dan 40 jaar. De prijs kan slechts éénmaal toegekend worden.
 2. Deze prijs zal een origineel klinisch of experimenteel werk bekronen dat bijdraagt tot de ontwikkeling van de (endo)-vasculaire therapie. Case-reports komen niet in aanmerking
 3. De prijs wordt enkel toegekend indien er minimum drie werken ingestuurd en door de jury aanvaard worden ter beoordeling.
 4. De werken dienen verwezenlijkt te worden tijdens het kalenderjaar dat de uitreiking van de prijs voorafgaat.
 5. De werken mogen gepubliceerd zijn in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de uitreiking van de prijs.
 6. De jury wordt gevormd door leden van de Beheerraad van het Belgisch Genootschap voor Vaatheelkunde.
 7. De werken moeten ten laatste op 1 november van het lopende jaar ingediend worden bij het secretariaat van Vaatheelkunde. Dit kan via volgend e-mailadres: vascularsymposium@uzleuven.be
 8. De werken moeten opgesteld worden in het Nederlands, Frans of Engels volgens de normen van “Acta Chirurgica Belgica”.
 9. Op het jaarlijks symposium, dat georganiseerd wordt door de dienst Vaatheelkunde van het UZ te Leuven, zal het bekroonde werk door de auteur voorgesteld worden

En 2022 Hospithera remet un prix qui s’élève à 2500€

Prix Hospithera 2022 – Règlement

 1. Vous êtes membre de l’Union Européenne, titulaire d’un diplôme de docteur en médecine reconnu en Belgique et vous exercez la fonction d’assistant ou de spécialiste reconnu, agé de moins de 40 ans. Le prix ne peut être attribué qu’une seule fois à la même personne.
 2. Ce prix couronnera un travail de recherche clinique ou expérimental qui contribue au développement de la thérapie (endo)-vasculaire. Les rapports de cas ne sont pas éligibles.
 3. Le prix ne sera attribué que dans le cas où au moins trois œuvres ont été déposées et acceptées par le jury.
 4. Les soumissions doivent être réalisées durant l’année civile préalable à l’attribution du prix.
 5. Les soumissions peuvent être publiées au cours des 12 mois préalable à l’attribution du prix.
 6. Le jury est composé de membres du Conseil de gestion de la Société Belge de Chirurgie Vasculaire.
 7. Les soumissions doivent être envoyées avant le 1er novembre de l’année en cours au secrétariat de la Service Chirurgie Vasculaire par e-mail à cette adresse: vascularsymposium@uzleuven.be
 8. Les soumissions doivent être rédigées en français, néerlandais ou anglais, selon les normes de “l’Acta Chirurgica Belgica”.
 9. La soumission primeé sera présenteé par son auteur à la réunion annuelle de Chirurgie Vasculaire, organisée par le Service de Chirurgie Vasculaire de l’UZ à Louvain.